Τεκμήρια και φόρος πολυτελείας για σκάφη αναψυχής

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτουμε παρακάτω τις συναφείς, με το φόρο πολυτελείας και την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση σκάφος αναψυχής (το τεκμήριο που λέγαμε παλαιότερα), ρυθμίσεις:

Φόρος πολυτελείας:

Δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελείας (10%) στα σκάφη αναψυχής (πολυεστερικά, φουσκωτά με γάστρα κ.λπ.) με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα.

Ετήσιο τεκμήριο διαβίωσης για τα σκάφη αναψυχής

Σκάφη ανοικτού τύπου (ταχύπλοα ή μη)

Μέχρι 5 μέτρα 3.000€
Πάνω από 5 μέτρα 4.000€

Σκάφη με χώρους ενδιαίτησης

Μέχρι 7 μέτρα 8.000€
Πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα 2.000€ ανά μέτρο

Μειώσεις του τεκμηρίου διαβίωσης

Το τεκμήριο ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους.
Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

Παράδειγμα 1: Σκάφος μήκους πέντε (5) μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλο το χρόνο 3.000€, αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες το τεκμήριο που θα ισχύει είναι 750€.
Παράδειγμα 2: Σκάφος μήκους επτά (7) μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλο το χρόνο 4.000€, αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες το τεκμήριο που θα ισχύει είναι 1.000€.

Λόγω παλαιότητας

Κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας
Κατά 30% μετά την παρέλευση 10ετίας από την για πρώτη φορά εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών – Β.Ε.Μ.Σ., ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους).

Λόγω ηλικίας

Κατά 30% για τους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Λόγω είδους σκάφους

Κατά 50% για τα ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης και
Κατά το ίδιο ποσοστό 50% για τα πλοία αναψυχής που κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση).

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

Επαγγελματικά σκάφη

Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν επί όλων των λεπτομερειών των άρθρων 16 και 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), όπως σήμερα ισχύουν, θα πρέπει να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Συνδέσμου προκειμένου να τους αποσταλούν.