Χωρίς φόρο πολυτελείας οι ιδιοκτήτες σκαφών

Μια σημαντική ανατροπή περιελάμβανε το σχέδιο νόμου του υπουργείου  Ναυτιλίας, το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, καθώς οι ιδιοκτήτες σκαφών πέφτουν στα μαλακά, και οι περισσότεροι εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής φόρου πολυτελείας, με το αιτιολογικό ότι καταβάλλουν ήδη τέλος παραμονής και πλόων.


Από την ανάγνωση του σχεδίου νόμου εξάγεται ότι προκύπτει επιβάρυνση περίπου 100 ευρώ ανά μέτρο για σκάφη 11 και 12 μέτρων, η αξία των οποίων ωστόσο αποτιμάται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Το κείμενο του σχεδίου νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση, έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΡΙΣΜΟΙ

 

 

Άρθρο 1

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

α) «Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά.

 

i. «Πλοίο αναψυχής»: κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή του, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.

 

ii. «Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, φέρει μηχανή για βοηθητική πρόωση και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν.

 

iii. «Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοΐα, και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας.

 

iv. «Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής, που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώματος, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση, για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των οκτώ (8) ωρών. Πλοία με μεταφορική ικανότητα μέχρι ενενήντα εννέα (99) επιβατών, μπορούν να υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου κατ’ επιλογή του πλοιοκτήτη.

 

v. «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.

 

 

 

β) «Ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι»: είναι το θαλάσσιο ταξίδι που πραγματοποιείται εντός χρονικής περιόδου μέχρι δεκατεσσάρων (14) ωρών από μικρά σκάφη ή πλοία, σημαίας ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός της Ελβετίας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) το οποίο διενεργείται μεταξύ λιμένων, ακτών και όρμων της ελληνικής επικράτειας, με δυνατότητα προέκτασής του στην αλλοδαπή, με ατομικό ή ομαδικό εισιτήριο, ενιαίο ή μη, που συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση επιβατών. Σκοπός του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού είναι η αναψυχή των επιβατών – περιηγητών με τη διενέργεια θαλάσσιας εκδρομής ή και θαλασσίου λουτρού ή με την περιήγηση μέσω συγκεκριμένου δρομολογίου του πλοίου σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διάφορους λιμένες ή όρμους ή ακτές. Απαραίτητη προϋπόθεση του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού όταν εκκινεί από λιμένα και καταλήγει σε λιμένα είναι η τελική αποβίβαση των επιβατών στον λιμένα επιβίβασής τους, ο οποίος είναι και ο αφετήριος λιμένας του πλοίου σύμφωνα με το πρόγραμμά του (ημερήσιο θαλάσσιο κυκλικό ταξίδι).

 

«Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο»: είναι το μικρό σκάφος όπως ορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα ή το πλοίο το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι της παρούσας παραγράφου.

 

 

 

γ) «Παραδοσιακό πλοίο»: είναι το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου, που σχεδιάστηκε πριν το έτος 1965 και κατασκευάστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά υλικά.

 

 

 

δ) «Πλοίαρχος»: είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου.

 

 

 

ε) «Κυβερνήτης»:

 

i. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το οποίο μπορεί να εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

ii. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία. Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.

 

στ) «Πλήρωμα»: το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν με σύμβαση ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής, εκτός του πλοιάρχου.

 

ζ) «Επιβάτης»: κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής επαγγελματικό ή ιδιωτικό ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, εκτός του πλοιάρχου, του κυβερνήτη, του πληρώματος και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους.

 

η) «Επιβαίνοντες»: ο πλοίαρχος, ο κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο επαγγελματικό ή ιδιωτικό ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο.

 

θ) «Χώροι ενδιαίτησης»: είναι οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου.

 

ι) «Λιμένας αφετηρίας»: ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αποπλέει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με τους επιβαίνοντες για την έναρξη του ταξιδιού αναψυχής.

 

ια) «Ναυλοσύμφωνο»: είναι το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται και αποδεικνύεται η σύμβαση ναύλωσης.

 

ιβ) «Σύμβαση ναύλωσης»: είναι η σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την ολική ναύλωση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής με χρηματικό αντάλλαγμα. Μερική ναύλωση δεν επιτρέπεται.

 

ιγ) «Εκναυλωτής»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως προσδιορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, που διαθέτει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής στο ναυλωτή με ολική ναύλωση έναντι χρηματικής αμοιβής με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής.

 

ιδ) «Ναυλωτής»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι αντισυμβαλλόμενο του εκναυλωτή και προβαίνει στην ολική ναύλωση του επαγγελματικοιύ πλοίου αναψυχής με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής.

 

ιε) «Ναύλος»: είναι η χρηματική αμοιβή που συμφωνείται να καταβάλει ο ναυλωτής στον εκναυλωτή.

 

ιστ) «Παρένθετα Πρόσωπα» είναι:

 

i) ο ή η σύζυγος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή,

 

ii) οι συγγενείς του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας,

 

iii) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ’υπόδειξη ή κατ’εντολή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που, είτε το ίδιο είτε μέσω άλλου παρένθετου προσώπου, κατέχει σε επιχείρηση πλοιοκτησίας ή εκμετάλλευσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες: είναι μέτοχος είτε απευθείας στην επιχείρηση αυτή είτε σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι της επιχείρησης αυτής ή σε μέτοχους των νομικών αυτών προσώπων ή σε μετόχους των μετόχων τους απεριορίστως μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου ως απώτερου δικαιούχου, σε μέλη των οργάνων διοίκησης και στους νομίμους εκπροσώπους αυτών ή στους έχοντες εκτελεστικές αρμοδιότητες και καθήκοντα στα σχετικά νομικά πρόσωπα.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ως ιστιοφόρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στην κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου, στην ιστιοφορία και στον κινητήρα ως βοηθητικό μέσο πρόωσης.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Άρθρο 2

 

Προϋποθέσεις εκτέλεσης ταξιδιών αναψυχής από επαγγελματικά πλοία αναψυχής

 

1. α) Όλα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής του άρθρου 6 του παρόντος που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

β) Για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους η προσκόμιση:

 

αα) επικυρωμένου αντιγράφου εθνικότητας του πλοίου σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι αυτό είναι οριστικά νηολογημένο σε ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγιο κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. Στην περίπτωση νηολόγησης σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το συγκεκριμένο πλοίο είναι επαγγελματικό.

 

ββ) θεωρημένου αντίγραφου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που εκδίδεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. , θα απαιτείται μόνο η προσκόμιση πιστοποιητικού απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στον πλοιοκτήτη το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο διορισμός φορολογικού εκπροσώπου.

 

γγ) απόδειξης είσπραξης παραβόλου ή έντυπου παραβόλου του άρθρου 7 παρ.2 του παρόντος νόμου.

 

δδ) βεβαίωσης από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) περί εγγραφής και μη οφειλής.

 

2. Με την εγγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο, χορηγείται στον πλοιοκτήτη ή στον εφοπλιστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπό τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής» η οποία υπέχει θέση άδειας, φυλάσσεται επάνω στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής και επιδεικνύεται στις αρμόδιες Αρχές όποτε ζητηθεί.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης, η δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου για τη συμπλήρωση του αριθμού των ελαχίστων ημερών ναύλωσης όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής η ο νόμιμος εκπρόσωπός τους οφείλει να προσέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τον υπολογισμό των ημερών ναύλωσης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η προσκόμιση:

 

αα) του πρωτότυπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχειών Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.) το οποίο δεν πρέπει να φέρει διορθώσεις. Στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις απαιτείται επιπροσθέτως η προσκόμιση ακριβών φωτοαντιγράφων των ναυλοσυμφώνων καθώς και των αντίστοιχων καταστάσεων επιβατών.

 

ββ) απόδειξης είσπραξης παραβόλου ή εντύπου παραβόλου του άρθρου 7 παρ.2 του παρόντος νόμου

 

γγ) βεβαίωσης περί μη οφειλής από το Ν.Ε.Ε.

 

Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, υπολογίζει τις ημέρες ναύλωσης από το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. – ή από τα ναυλοσύμφωνα και τις καταστάσεις επιβατών στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις-, όπως αυτές έχουν βεβαιωθεί, καταχωριστεί και θεωρηθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, εκδίδει «Βεβαίωση Υπολογισμού Ημερών Ναύλωσης» και καταχωρίζει στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της Βεβαίωσης καθώς και τον αριθμό των ημερών ναύλωσης όπως προέκυψε από τον υπολογισμό.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης, η δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

4. α) Αν κατά τον υπολογισμό των ημερών ναύλωσης προκύψει ότι δεν συμπληρώθηκε το κατώτατο όριο όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο μπορεί, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του νομίμου εκπροσώπου τους, κατ’ εξαίρεση να χορηγηθεί η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου εφ’ όσον:

 

i) η αδυναμία πραγματοποίησης του ορίου οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε μεγάλης έκτασης μετασκευές ή επισκευές, που έχουν έγκαιρα και γραπτά αναφερθεί στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή, οι οποίες αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής καθώς και από σχετική βεβαίωση αναγνωρισμένου Νηογνώμονα

 

ή

 

ii) κατά το χρόνο λήξης της χρονικής περιόδου για τη συμπλήρωση των ελαχίστων ημερών ναύλωσης έχει πραγματοποιηθεί το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης που ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

 

Σε αυτή την περίπτωση α) ο υπολειπόμενος αριθμός ημερών πρέπει να συμπληρωθεί μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο και β) στη Βεβαίωση αναφέρεται ρητά ότι αυτή ισχύει για δώδεκα (12) μήνες.

 

Εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να γίνει για δεύτερη συνεχή φορά. Αμέσως μετά την κατ’εξαίρεση χορήγηση Βεβαίωσης της υποπερίπτωσης i) δε δύναται να χορηγηθεί η κατ’εξαίρεση Βεβαίωση της υποπερίπτωσης ii) και αντίστροφα.

 

5. Σε περίπτωση κατάσχεσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, αναστέλλεται ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης του επόμενου άρθρου.

 

Με δήλωση του υπόχρεου γνωστοποιείται η κατάσχεση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνεται και η Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται κατασχεμένο το επαγγελματικό πλοίο. Επίσης προσκομίζονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ακριβή αντίγραφα των εγγράφων από τα οποία προκύπτει το γεγονός αυτό καθώς και το παράβολο που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος νόμου.

 

Ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης αναστέλλεται μέχρι την άρση της κατάσχεσης από το αρμόδιο όργανο ή μετά από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

 

Για την αναστολή του υπολογισμού της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που κοινοποιείται και στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία έναρξης της αναστολής.

 

Με δήλωση του υπόχρεου γνωστοποιείται η άρση της κατάσχεσης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την άρση της από το αρμόδιο όργανο ή μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση και προσκομίζονται ακριβή αντίγραφα των εγγράφων από τα οποία προκύπτει αυτή.

 

Ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης θα αρχίζει από την ημερομηνία άρσης της κατάσχεσης για ίσο χρονικό διάστημα με εκείνο που υπολείπονταν κατά τον χρόνο της κατάσχεσης του πλοίου.

 

6. Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής διαγράφεται από το Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

αα) μετά από αίτηση του δικαιούχου

 

ββ) αν διαγραφεί από το νηολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο

 

γγ) σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18

 

Για το σκοπό αυτό, μαζί με τη σχετική αίτηση θα κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα εξής:

 

i) Πρωτότυπο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. ή Επικυρωμένο αντίγραφο το οποίο δεν πρέπει να φέρει διορθώσεις. Στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις απαιτείται επιπροσθέτως η προσκόμιση ακριβών φωτοαντιγράφων των ναυλοσυμφώνων καθώς και των αντίστοιχων καταστάσεων επιβατών.

 

ii) Ακριβές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Εγγράφου Εθνικότητας

 

Ειδικά στην υπό στοιχείο ββ) περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από το οποίο προκύπτει η διαγραφή του πλοίου αναψυχής από το νηολόγιο στο οποίο ήταν εγγεγραμμένο.

 

Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά την διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο, θα υπολογίζει τις ημέρες ναύλωσης από το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. – ή από τα ναυλοσύμφωνα και τις καταστάσεις επιβατών στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις- όπως αυτές έχουν βεβαιωθεί, καταχωριστεί και θεωρηθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

 

Για τη διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο, στις περιπτώσεις αα και ββ ανωτέρω εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που κοινοποιείται και στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της διαγραφής.

 

Στην περίπτωση γγ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία κοινοποιείται ομοίως και στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της διαγραφής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας διαγραφής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ευδιάκριτο ειδικό Σήμα και ειδικότερα το αντίτιμό του, ο τύπος, οι διαστάσεις, το χρώμα, τα στοιχεία και η ισχύς αυτού, το οποίο υποχρεούνται να φέρουν εμφανώς τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ώστε να διακρίνονται από τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

Τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 περίπτωση α του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 3

 

Ναύλωση

 

1. α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής με ολική ναύλωση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

 

β) Το δικαίωμα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής υπό σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας, τα οποία ανήκουν σε:

 

βα) υπηκόους κρατών – μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος σύμφωνα με τη νομοθεσία του και ασκούν ναυτιλιακές δραστηριότητες,

 

ββ) ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και των οποίων ο κύριος τόπος επαγγελματικής δραστηριότητας βρίσκεται, και ο πραγματικός έλεγχος ασκείται, σε κράτος- μέλος ή

 

βγ) υπηκόους κράτους – μέλους που είναι εγκατεστημένοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ελέγχονται από υπηκόους κράτους – μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα πλοία τους είναι νηολογημένα σε κράτος – μέλος και φέρουν τη σημαία του, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, εφόσον τα πλοία αυτά έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

 

2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζόμενης από την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής, αποκλειόμενης της ναύλωσής τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών. Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.

 

Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης.

 

3. α) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τους επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

 

β) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλομεσίτες, οι ναυτικοί πράκτορες και οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα εις ολόκληρον για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσύμφωνου.

 

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ναυλομεσίτη επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

4. α) Επιβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας κατάσταση επιβαινόντων ή οριστική αποβίβαση ενός ή περισσότερων από τους επιβαίνοντες, πριν από τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύμφωνο με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των προσώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και του λιμένα επιβίβασής ή αποβίβασής τους ή αν πρόκειται για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία.

 

β) Απαγορεύεται επίσης η παραμονή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή καθώς και των παρένθετων προσώπων αυτών στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

 

γ) Η παραμονή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης, εφόσον αυτός είναι φυσικό πρόσωπο και κυβερνήτης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με σχετική δήλωσή του η οποία θα καταχωρίζεται στην κατάσταση επιβαινόντων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που ορίζονται από το άρθρο 5 του παρόντος νόμου και δεν είναι επιβάτες, υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και υποχρεούνται στην έκδοση κάθε νόμιμου παραστατικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

 

5. Εφόσον η εκναύλωση γίνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών, το συνάλλαγμα που εισπράττεται, αποδίδεται από τον εκναυλωτή σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

6. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά διετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε εβδομήντα (70) ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε εξήντα (60) ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε τριάντα (30) ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.

 

β) Το έλλειμμα από τις ημέρες που αναφέρονται στην περίπτωση (α) συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα της προηγούμενης διετίας

 

γ) Για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης δεν προσμετρώνται οι ημέρες που το επαγγελματικό πλοίο, μετά τη λήψη άδειας απόπλου από την λιμενική αρχή του αφετήριου λιμένα παρέμεινε σε αυτόν πέραν των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών χωρίς να εκτελέσει ταξίδι αναψυχής εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλομένων μερών της ναύλωσης. Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από την εγγραφή των στοιχείων του ναυλοσυμφώνου στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. απαιτείται και η εγγραφή στη στήλη παρατηρήσεων του ίδιου εντύπου της Λιμενικής Αρχής απόπλου για τις ημέρες που δεν πρέπει να προσμετρηθούν.

 

δ) Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μπορεί να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια ημερών ναύλωσης της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής.

 

ε) Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον αποδεικνύονται από το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. και τα αντίστοιχα ναυλοσύμφωνα και τις ονομαστικές καταστάσεις επιβατών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να τροποποιείται η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης των ημερών ναύλωσης που πραγματοποιούνται εκτός της ελληνικής επικράτειας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

στ) Οι ημέρες ναύλωσης υπολογίζονται ανά διετία –όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος- και πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών: αα) από την εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 6 του παρόντος ή ββ) από τον προηγούμενο υπολογισμό και τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης ή γγ) από τη λήξη της κατ’ εξαίρεση χορηγηθείσας Βεβαίωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

7. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δύναται να εκναυλώνεται σε παρένθετα πρόσωπα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή –όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος- υπό την προϋπόθεση της κατάρτισης ναυλοσυμφώνου. Για τη θεώρηση και τη φύλαξη του ναυλοσυμφώνου ισχύουν οι διατάξεις της παρ.2 του επόμενου άρθρου. Επικυρωμένα αντίγραφα του ναυλοσυμφώνου καθώς και ονομαστική κατάσταση επιβατών κατατίθενται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

β) Στην περίπτωση εκναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σε παρένθετα πρόσωπα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, δεν παρέχεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., οποιουσδήποτε δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Τα αντίστοιχα ταξίδια αναψυχής δεν μπορούν να διαρκούν συνολικά περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες κατά την περίοδο από 15ης Ιουνίου έως και 15ης Σεπτεμβρίου.

 

γ) Οι ημέρες ναύλωσης της παραγράφου αυτής, δεν προσμετρώνται για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

 

Στην περίπτωση των ημερών ναύλωσης της παρούσας παραγράφου ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους ή ο κυβερνήτης ή ο πλοίαρχος του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, υποχρεούνται ευθυνόμενοι από κοινού, να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά τη θεώρηση του ναυλοσυμφώνου και καταχώρισή του στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., ότι η σχετική ναύλωση δεν συνυπολογίζεται στο κατώτατο όριο ημερών ναύλωσης, έτσι ώστε να γίνει από τη Λιμενική Αρχή η σχετική σημείωση στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.

 

Σχετικός όρος πρέπει να περιλαμβάνεται και στο αντίστοιχο ναυλοσύμφωνο.

 

Άρθρο 4

 

Ναυλοσύμφωνο

 

1. Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο για την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής αποκλειομένης της ναύλωσής του για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών. Η σύμβαση αποδεικνύεται εγγράφως με την κατάρτιση ναυλοσυμφώνου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθορίζεται υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ο τρόπος θεώρησής του, οι βασικοί του όροι καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι συμβαλλόμενοι δύνανται ελευθέρως να προσθέτουν οποιοδήποτε άλλο όρο ή συμφωνία, η οποία δεν θα αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία.

 

2. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, όταν είναι ναυλωμένο, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσυμφώνου πριν από τον απόπλου του από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή του ελληνικού λιμένα αφετηρίας κατά τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες Αρχές. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού κατατίθεται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης.

 

Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υποβολής αυτών.

 

β) Τα ναυλοσύμφωνα φυλάσσονται, με μέριμνα και ευθύνη του εκναυλωτή, επί μία πενταετία από την ημερομηνία θεώρησής τους.

 

γ) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μπορεί, με ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, να αποπλεύσει χωρίς επιβάτες, αν απαιτείται να καταπλεύσει σε άλλο λιμένα για παραλαβή επιβατών ή για να επιστρέψει στο λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του μετά από την οριστική αποβίβαση των επιβατών. Η ειδική αυτή άδεια αναφέρει τους λιμένες προσέγγισης και κοινοποιείται στις οικείες Λιμενικές Αρχές.

 

δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης γ εφαρμόζονται και για το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, που έχει υποστεί βλάβη και κρίνεται αναγκαίο, από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, να μεταβεί σε άλλο λιμένα για επισκευή. Στην περίπτωση αυτή η ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής αναφέρει και το είδος της βλάβης.

 

ε) Επιτρέπεται η εκτέλεση ταξιδιών που γίνονται για λογαριασμό του Δημοσίου ή των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με σκοπό την προβολή του θαλάσσιου τουρισμού ή που γίνονται με σκοπό τη συμμετοχή των πλοίων σε εκθέσεις ή για λόγους επίδειξης των δυνατοτήτων του πλοίου αναψυχής, εντός και εκτός της χώρας όταν πρόκειται για πλοία ειδικών προδιαγραφών.

 

Η εκτέλεση των ταξιδιών αυτών επιτρέπεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι το ταξίδι γίνεται άνευ ναύλου για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτήν και εφόσον καλύπτεται από πιστοποιητικά ασφαλείας του πλοίου που είναι σε ισχύ. Τα ταξίδια αυτά σημειώνονται στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. και κατά τον απόπλου του πλοίου σημειώνεται στη στήλη παρατηρήσεων του ίδιου εντύπου ο λιμένας προορισμού του πλοίου.

 

3. Ως λιμένας αφετηρίας και ελέγχου της σύμβασης ολικής ναύλωσης, στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται έναρξη του ταξιδιού στην αλλοδαπή, θεωρείται ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής.

 

4. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας ονομαστικές καταστάσεις πληρώματος και επιβατών, αντίγραφα των οποίων, θεωρημένα από την ίδια Αρχή, πρέπει να φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μαζί με τα λοιπά έγγραφα και τα πρωτότυπα δημόσια αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας των επιβαινόντων.

 

Επίσης υποχρεούται να επιδεικνύει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά την λήψη της σχετικής άδειας απόπλου, ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, τα αποδεικτικά της ταυτοπροσωπίας επιβατών θα προσκομίζονται κατά την θεώρηση της νέας κατάστασης επιβατών καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή της. Η ολική μεταβολή της κατάστασης επιβαινόντων απαγορεύεται και ισοδυναμεί με τερματισμό της τρέχουσας ναύλωσης.

 

5. Το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή, σε λιμένα αρμοδιότητας της οποίας είναι ελλιμενισμένο το πλοίο κατά την εγγραφή του στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής. Η αντικατάσταση του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., όταν έχουν συμπληρωθεί οι θυρίδες του, μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο. Σε αυτή τη περίπτωση επιδεικνύονται στη Λιμενική Αρχή τα πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής καθώς και το συμπληρωμένο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. Η Λιμενική Αρχή πραγματοποιεί έγγραφη σημείωση στην πρώτη σελίδα του επόμενου Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. με την ημερομηνία χορήγησής του και το αριθμεί ανάλογα (2ο, 3ο κτλ).

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το αντίτιμο του εντύπου του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., που αποτελεί έσοδο του έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, ο τύπος του, τα στοιχεία που αναγράφονται, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, τα θέματα ελέγχου και θεώρησής του και κάθε λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 5

 

Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής – Κυβερνήτης

 

1. α. Ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι είκοσι μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Με την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ορίζονται πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των επιβαινόντων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που αφορούν κυρίως στην επιτρεπόμενη έκταση των πλόων, στον εξοπλισμό ασφαλείας και στην αποτροπή ρύπανσης από πετρελαιοειδή και λύματα καθώς και κάθε άλλη ρυπογόνο ουσία.

 

β. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής της παρούσας παραγράφου αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος, αν προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή, θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο.

 

Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους επιβάτες, πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει ο κυβερνήτης με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1599/1986 εκτός κι αν αυτή βεβαιώνεται με βάση δίπλωμα που κατέχει και το οποίο έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Αρχή.

 

Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται να ναυτολογούν πλήρωμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ασφαλισμένο στο Ν.Α.Τ., χωρίς να υποχρεούνται έναντι του Ν.Α.Τ. ή των Λιμενικών Αρχών, να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας., καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος απόδειξης κατοχής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

3. Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που ορίζονται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και δεν είναι επιβάτες, με την επιφύλαξη της παρ. 2 υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ.6 άρθρ.16 του ν. 3232/2004, εκτός εάν είναι ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, ή υπάγονται στο ΝΑΤ αν είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του νόμου αυτού, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών τους.

 

5. Για τον καθορισμό της οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής πού είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια κρατών μελών της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. και εκτελούν ταξίδια αναψυχής με αφετηρία και τερματισμό εντός της ελληνικής επικράτειας εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις πού προβλέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

 

Αρθρο 6

 

Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

 

1. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τηρεί για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής Μητρώο και Αρχείο ατομικών φακέλων τους.

 

α. Στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής καταγράφεται το όνομα του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, αν είναι ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το ολικό μήκος, οι κόροι ολικής χωρητικότητας ή η ολική χωρητικότητα (gross tonnage), ο αριθμός νηολογίου, ο λιμένας και το κράτος νηολόγησης, το όνομα ή η επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου που αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας καθώς και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να ρυθμίζονται θέματα τήρησης του Μητρώου, να τροποποιούνται οι απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτό, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Στο Μητρώο σημειώνεται οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που τηρούνται σε αυτό. Για τη σημείωση της μεταβολής κατατίθεται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή, σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης μπορεί να παραταθεί για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες με την καταβολή παραβόλου ισόποσου με αυτό της παρ. 1 του άρθρου 7.

 

Με την αίτηση κατατίθενται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη μεταβολή.

 

β. Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, ο νέος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής υπεισέρχεται σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγουμένου, που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

γ. Στον ατομικό φάκελο κάθε πλοίου φυλάσσονται τα δικαιολογητικά που είναι σχετικά με τη δραστηριοποίηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και την εγγραφή του στο Μητρώο, αντίγραφα των Βεβαιώσεων του άρθρου 2 του παρόντος καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το πλοίο, σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται τα θέματα τήρησης του Αρχείου, χρόνου τήρησης των ατομικών φακέλων μετά από τη διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται η διαδικασία, τα στοιχεία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ανάρτηση στο διαδίκτυο πίνακα επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

 

Άρθρο 7

 

Παράβολα

 

1. Για την, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, α. εγγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο, β. κατ’ εξαίρεση θεώρηση και γ. την αναστολή υπολογισμού της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης καθώς και για τη σημείωση μεταβολών στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.

 

2. Για την έκδοση της βεβαίωσης της παρ.3 του άρθρου 2 του παρόντος καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.

 

3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, το κλάσμα μέτρου στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 8

 

Ειδικές ρυθμίσεις

 

1. α) Η μετακίνηση και κυκλοφορία επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα. Ειδικότερα:

 

α1). Πλοία με ολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 300 ΟΧ (gross tonnage) υποχρεούνται να διαθέτουν ασφάλιση σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 6/2012 (Α’ 7)

 

α2). Πλοία με ολική χωρητικότητα μικρότερη των 300 ΟΧ (gross tonnage) υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένα για:

 

αα. αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε […] ανά επιβάτη και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα […] ανά συμβάν.

 

ββ. αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε […].

 

γγ. πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε […].

 

β) Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τηρείται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των ασφαλιστικών ποσών της περίπτωσης α.2., να καθορίζονται ασφαλιστικά ποσά αναλόγως της μεταφορικής ικανότητας του πλοίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία λόγω αργίας ή παροπλισμού δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ, μπορούν να μετακινούνται προς ναυπηγεία, καρνάγια, επισκευαστήρια ή να πραγματοποιούν μικρής διάρκειας δοκιμαστικά ταξίδια ή μεθορμίσεις, και προκειμένου να συμμετάσχουν σε σχετικές επαγγελματικές εκθέσεις ή τουριστικές εκδηλώσεις, με άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας κατά τόπο Λιμενικής Αρχής, με την οποία καθορίζεται και η σύνθεση του προσωπικού τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μισό της κανονικής σύνθεσης ανά ειδικότητα. Το προσωπικό αυτό πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστικό φορέα.

 

3. Επιτρέπεται η απόκτηση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, προκειμένου για πλοίο για το οποίο έχει συναφθεί χρηματοδοτική μίσθωση.

 

4. Ως προς τα τέλη διέλευσης της Διώρυγας Κορίνθου τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής θεωρούνται επιβατηγά πλοία και υπάγονται στο τιμολογιακό καθεστώς της κατηγορίας αυτής.

 

5. Οι κυβερνήτες ή οι πλοίαρχοι επαγγελματικών πλοίων αναψυχής απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους να θεωρούν τα ναυτιλιακά έγγραφα των πλοίων αυτών και να λαμβάνουν άδεια απόπλου από τη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης. Οι ως άνω θα εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή για κάθε ναύλωση και για το χρονικό διάστημά της, μόνο από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας.

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η αναφερόμενη στα προηγούμενα εδάφια απαλλαγή δεν ισχύει. Για την υποχρέωση θεώρησης των ναυτιλιακών εγγράφων κατά τον κατάπλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΑΡΘΡΟ 9

 

Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

 

1. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια εκτελούν ημερήσια θαλάσσια ταξίδια σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόντα νόμο.

 

2. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια λαμβάνουν άδεια, που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας υπάγεται ο αφετήριος λιμένας ή όρμος ή ακτή του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού, κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

 

Η άδεια προσδιορίζει την περιοχή άσκησης της δραστηριότητας αυτής, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) του πλοίου ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) του πλοίου ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων όταν πρόκειται για μικρό σκάφος, εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη των Λιμενικών Αρχών στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων υπάγονται οι λοιποί λιμένες ή όρμοι ή ακτές, όπου θα προσεγγίσει ή θα αγκυροβολήσει το πλοίο. Η άδεια κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

Η άδεια είναι αορίστου χρόνου. Στην άδεια σημειώνεται, από την αρμόδια για την έκδοσή της Λιμενική Αρχή, κάθε μεταβολή των στοιχείων της εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η μεταβολή. Για τη μεταβολή των στοιχείων της άδειας απαιτείται αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του νόμιμου εκπρόσωπου τους και προσκόμιση των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τη μεταβολή. Εκπρόθεσμη αίτηση μεταβολής των στοιχείων της άδειας έχει ως αποτέλεσμα αναστολή της ισχύος της για χρονικό διάστημα ίσο με τον αριθμό των ημερών που μεσολάβησαν από τη λήξη της προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κάθε μεταβολή της αδείας καθώς και τυχόν αναστολή της ισχύος της κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η άδεια ανακαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της επόμενης παραγράφου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζονται ο τύπος της άδειας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της, οι λόγοι και η διαδικασία αναστολής της ισχύος της και ανάκλησής της. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση των ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών, η οργανική σύνθεση του πληρώματος ως και η έκταση του πλου, ανάλογα με την κατηγορία κάθε πλοίου, το μέγεθός του, το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, το Πιστοποιητικό Ασφαλείας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων όταν πρόκειται για μικρό σκάφος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια παραβάλλουν για αναμονή, επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών μόνο στους χώρους που ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής Αρχής του λιμένα ή όρμου ή της ακτής αφετηρίας και τερματισμού του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού και των ενδιάμεσων λιμένων ή όρμων ή ακτών προσέγγισης του πλοίου. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα που σχετίζονται με την προσέγγιση, την αγκυροβολία των πλοίων αυτών, τη θέση αναμονής, την επιβίβαση και την αποβίβαση των επιβατών – περιηγητών σε περίπτωση ανεπάρκειας των χώρων και λειτουργικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των πλοίων αυτών.

 

5. α) Σε περίπτωση εκτέλεσης ημερήσιου θαλάσσιου κυκλικού ταξιδιού η παραλαβή και οριστική αποβίβαση των επιβατών – περιηγητών στους ενδιάμεσους λιμένες ή όρμους ή ακτές απαγορεύεται. Καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ο επιβάτης – περιηγητής υποχρεούται να παρακολουθεί το πλοίο, μπορεί όμως να αποβιβάζεται από αυτό και να παραμένει στη ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του πλοίου σε κάθε λιμένα ή ακτή ή όρμο προσέγγισής του.

 

β) Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών – περιηγητών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ημερήσιου κυκλικού θαλάσσιου ταξιδιού και από ενδιάμεσους λιμένες μόνο με έγκριση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής του ενδιάμεσου λιμένα μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, εφόσον:

 

αα) η τελική αποβίβαση τους γίνεται στον ίδιο ενδιάμεσο λιμένα από τον οποίο επιβιβάσθηκαν,

 

ββ) δεν αποβιβάζονται οριστικά στον ενδιάμεσο αυτό λιμένα επιβάτες – περιηγητές που βρίσκονται ήδη στο πλοίο, εκτός αν απαιτείται για λόγους ασφαλείας, καιρικών συνθηκών ή άλλων απρόβλεπτων συμβάντων.

 

6. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο και μόνο για την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης, εφόσον προκύπτει ανάγκη που δικαιολογείται από την έλλειψη ή την ανεπάρκεια και ιδιομορφία των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και συνθηκών και με τον αποκλειστικό όρο ότι παρέχεται ένα σύνολο υπηρεσιών (πακέτο) στο οποίο περιλαμβάνονται πέραν του ναύλου και υπηρεσίες έξω από το πλοίο όπως επίσκεψη αξιοθέατων, διασκέδαση στη ξηρά και άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες, μπορεί με έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτραπεί σε ομάδες επιβατών – περιηγητών, η αποβίβαση σε έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους λιμένες και η επιστροφή τους στον λιμένα επιβίβασής τους με το ίδιο πλοίο α) κατά το αυτό ταξίδι ή β) σε άλλο ταξίδι και σε διαφορετική ημερομηνία.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο περιηγητής – επιβάτης δεν μπορεί να διακόψει την περιήγησή του, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας.

 

7. Κατ’ εξαίρεση, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και τη σύμφωνη γνώμη των Λιμενικών Αρχών, μπορεί να εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η εκτέλεση ημερήσιου θαλάσσιου κυκλικού ταξιδιού που θα περιλαμβάνει και τη διανυκτέρευση των επιβατών – περιηγητών σε κατάλυμα της ξηράς υπό τους αποκλειστικούς όρους ότι α) παρέχεται ένα σύνολο υπηρεσιών (πακέτο) στο οποίο περιλαμβάνονται πέραν του ναύλου και υπηρεσίες έξω από το πλοίο όπως επίσκεψη αξιοθέατων, διασκέδαση στη ξηρά και άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες β) η χρονική διάρκεια του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένης της διανυκτέρευσης, δεν υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36) ώρες και γ) το πλοίο παραμένει στο λιμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των επιβατών – περιηγητών στην ξηρά.

 

Εάν το πλοίο δε διαθέτει χώρους ενδιαίτησης για το πλήρωμα κατά το χρόνο διανυκτέρευσης των επιβατών – περιηγητών στην ξηρά, με την μεταξύ του πληρώματος και πλοιοκτήτη καταρτιζόμενη σύμβαση ρητά προβλέπεται η διασφάλιση καταλύματος για το πλήρωμα από τον πλοιοκτήτη.

 

8. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια καταχωρίζονται σε Μητρώο που τηρείται από τις Λιμενικές Αρχές έκδοσης των αδειών, οι οποίες τηρούν παράλληλα και Αρχείο ατομικών φακέλων των πλοίων αυτών. Για το Μητρώο και το Αρχείο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

 

9. Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του παρόντος άρθρου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Άρθρο 10

 

Γενικές διατάξεις

 

1. (α) Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

 

(β) Απαγορεύεται η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα και κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του παρόντος εφαρμόζεται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, καθώς και για τα μικρά σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής, τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα.

 

3. (α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία καθώς και αυτά που είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια κρατών – μελών της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. με ολικό μήκος μεγαλύτερο των δέκα μέτρων, εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), που χορηγείται από οποιαδήποτε λιμενική αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη λιμενική αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

 

Για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής προσκομίζονται στην αρμόδια λιμενική αρχή τα κατωτέρω έγγραφα:

 

1. Πρωτότυπο έγγραφο εθνικότητας

 

2. Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.

 

3. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο διορισμός κυβερνήτη, εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα, στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο.

 

β) Οι κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, εφόσον δεν είναι υπόχρεα να διαθέτουν Δελτίο Κίνησης (TRANSIT LOG) ή Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), απαλλάσσονται από την υποχρέωση να θεωρούν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα κατά τον απόπλου και να λαμβάνουν σχετική άδεια. Για την υποχρέωση θεώρησης των ναυτιλιακών εγγράφων κατά τον κατάπλου ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα.

 

γ) Οι κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους να θεωρούν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα και το Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ) και να λαμβάνουν άδεια απόπλου ή κατάπλου από τη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης. Οι ως άνω υποχρεούνται σε περιοδική, μία φορά το μήνα, θεώρηση των ναυτιλιακών τους εγγράφων και του ΔΕΚΠΑ και λήψης άδειας απόπλου από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από τον τόπο ελλιμενισμού του πλοίου αναψυχής.

 

δ) Με κοινή απόφαση των Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θεώρησής του, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση και την ετήσια θεώρησή του, τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το αντίτιμό του, που αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

4. Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με ξένη σημαία και εγγεγραμμένο σε νηολόγιο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός Ελβετίας, που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα, με τριπλότυπο “Δελτίο κίνησης” (TRANSIT LOG), ως ακολούθως:

 

α. Όταν ο χρήστης του πλοίου, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με “Δελτίο Κίνησης” , ισχύος, κατ’ επιλογή του, είτε ενός (1) μηνός είτε δέκα οκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής του. Επιτρέπεται η έκδοση νέου Δελτίου Κίνησης, σε περίπτωση εξόδου του πλοίου εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων και επανεισόδου του σε αυτά. Τα πλοία αναψυχής της παρούσας παραγράφου μπορούν να χρησιμοποιούνται και από άλλο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο από τον χρήστη, εφόσον και αυτό έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα.

 

β. Όταν ο χρήστης του πλοίου, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με “Δελτίο κίνησης” ισχύος κατ` ανώτατο όριο ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της έκδοσής του, για την μέσα στην προθεσμία αυτή, διακίνηση και επανεξαγωγή του πλοίου. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται. Στην παρούσα περίπτωση δεν επιτρέπεται η έκδοση νέου Δελτίου Κίνησης για το ίδιο πλοίο αναψυχής.

 

γ. Στην περίπτωση όμως που ο χρήστης του πλοίου, επιθυμεί να παραμείνει το πλοίο στα ελληνικά χωρικά ύδατα, για μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός διάστημα, πρέπει να προβεί στον εκτελωνισμό του πλοίου και να καταβάλει τους αναλογούντες σ`αυτό δασμούς και φόρους, έως τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Η υποχρέωση αυτή για τον εκτελωνισμό του πλοίου δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ύψωση της ελληνικής σημαίας, εφόσον ο πλοιοκτήτης δεν το επιθυμεί και του παρέχεται το δικαίωμα από τις ισχύουσες διατάξεις να διατηρεί τη σημαία της τρίτης χώρας, ούτε δημιουργεί δικαίωμα για ύψωση της ελληνικής σημαίας, εφόσον αυτό δεν επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

δ. Για την μετά τον εκτελωνισμό διακίνησή του στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφόσον το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής διατηρεί τη σημαία χώρας και είναι εγγεγραμμένο σε νηολόγιο, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός Ελβετίας, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με “Δελτίο Κίνησης” αορίστου ισχύος.

 

ε. Όταν ο κάτοχος-χρήστης, έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, αντίγραφο του χορηγούμενου στην περίπτωση αυτή Δελτίου Κίνησης Αορίστου Ισχύος, διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ.

 

Για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (TRANSIT LOG) προσκομίζονται:

 

αα. Πρωτότυπο έγγραφο εθνικότητας

 

ββ. Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του πλοιοκτήτη, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή του χρήστη του πλοίου αναψυχής.

 

γγ. Πληρεξούσιο ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο διορισμός κυβερνήτη, εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα, στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο.

 

δδ. Στην περίπτωση της παρ. 4γ’ του παρόντος άρθρου προσκομίζεται βεβαίωση της συνήθους κατοικίας του πλοιοκτήτη ή έγγραφα από τα οποία θα αποδεικνύεται η συνήθης κατοικία του πλοιοκτήτη, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή του χρήστη του πλοίου αναψυχής, αν η συνήθης κατοικία του είναι διαφορετική από την χώρα έκδοσης του διαβατηρίου του.

 

5. Οι προαναφερθείσες απαλλαγές ως προς την υποχρέωση θεώρησης των ναυτιλιακών εγγράφων δεν ισχύουν στις περιπτώσεις συμβάντων ή μεταβολών (ναυτικά ατυχήματα, τραυματισμοί, ασθένειες ή παράνομες απουσίες μελών πληρωμάτων, ελλιπείς συνθέσεις, λήξη ισχύος ναυτολογίων ή πιστοποιητικών ασφάλειας ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ληξιπρόθεσμων παρατηρήσεων των πιστοποιητικών ασφάλειας κ.λπ.), στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο θεωρήσεων των ναυτιλιακών εγγράφων, που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα. Οι κυβερνήτες όλων των κατηγοριών πλοίων αναψυχής, στα οποία αναφέρεται η παρούσα, υποχρεούνται να αναφέρουν στην πρώτη Λιμενική Αρχή κατάπλου κάθε τέτοιο συμβάν και να θεωρούν σ` αυτήν τα ναυτιλιακά έγγραφά τους.

 

Επίσης οι προαναφερθείσες απαλλαγές δεν απαλλάσσουν τους κυβερνήτες των πλοίων αναψυχής και από τις υποχρεώσεις τους για την, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καταβολή των οφειλόμενων λιμενικών και λοιπών προβλεπόμενων τελών.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 11

 

Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία

 

Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β` του άρθρου 3 του παρόντος, τα πλοία αναψυχής υπό σημαία τρίτης χώρας δεν μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ολικής ναύλωσης με σύναψη ναυλοσυμφώνου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας.

 

Επιτρέπεται α) να προσεγγίζουν σε ενδιάμεσα λιμάνια όταν η αρχική επιβίβαση και η τελική αποβίβαση των επιβατών γίνεται σε λιμένα του εξωτερικού, β) η επιβίβαση των επιβατών σε λιμάνι του εσωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες θα αποβιβασθούν οριστικά σε λιμάνι του εξωτερικού και γ) η αποβίβαση σε λιμένα του εσωτερικού επιβατών οι οποίοι έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο από λιμένα του εξωτερικού

 

Άρθρο 12

 

Τέλος παραμονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

 

1. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία “Τέλος Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής”, το οποίο βαρύνει όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, τα οποία εισέρχονται και κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια, είναι νηολογημένα σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο και εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) ή άλλο ανάλογο έγγραφο.

 

2. Το ΤΠΠ δεν επιβάλλεται σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως ολικού μήκους, σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως δέκα (10) μέτρων, καθώς και σε ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους ως δώδεκα (12) μέτρων, με ελληνική σημαία ή με σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας ή με ξένη σημαία και εγγεγραμμένο σε νηολόγιο εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας.

 

3. Το ΤΠΠ υπολογίζεται σε ετήσια βάση και καταβάλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) ή τριών (3) ή έξι (6) ή δώδεκα (12) μηνών, ανάλογα με το χρόνο παραμονής του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

 

Σε περίπτωση παραμονής του πλοίου για μικρότερο χρονικό διάστημα από τα παραπάνω αναφερόμενα, το ΤΠΠ υπολογίζεται και καταβάλλεται κατ’ ελάχιστον, για το πλησιέστερο και αμέσως επόμενο, από τα παραπάνω αναφερόμενα, χρονικά διαστήματα.

 

Τυχόν αναχώρηση του πλοίου από την ελληνική επικράτεια για οποιοδήποτε λόγο, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ισχύος του ΤΠΠ, με το οποίο αυτό είναι εφοδιασμένο, δεν γεννά την υποχρέωση επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε ποσού.

 

Σε περίπτωση επανεισόδου του πλοίου στην ελληνική επικράτεια ενόσω ισχύει το ΤΠΠ το οποίο έχει ήδη καταβάλει δεν θα υπάρχει απαίτηση εκ νέου καταβολής του για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος του.

 

Για τον υπολογισμό του ΤΠΠ λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας αυτού στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Το 0,5 στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

 

4. Το ΤΠΠ επιβάλλεται σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων.

 

Το ΤΠΠ υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

 

α) για τα επόμενα δύο μέτρα, (ήτοι 10,01 έως 12 μέτρα), εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο

 

β) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 12,01 έως 15 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο,

 

γ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μέτρο,

 

δ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι από 20,01 έως 24 μέτρα), τριακόσια πενήντα (350) ευρώ ανά μέτρο,

 

ε) για τα επόμενα μέτρα από 24,01 και άνω, τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο

 

5. Το ΤΠΠ επιβάλλεται επίσης σε ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων.

 

Το ΤΠΠ υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

 

α) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 10,01 έως 15 μέτρα), εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο,

 

β) για τα επόμενα πέντε μέτρα, (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο,

 

γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 20,01 έως 24 μέτρα), τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο,

 

δ) για τα επόμενα μέτρα 24,01 και άνω, τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο

 

6. α. Τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος, μειώνονται κατά ποσοστό 10% για κάθε πενταετία μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας από την ναυπήγηση του πλοίου, και μέχρι συνολικά 20% του ΤΠΠ.

 

Τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά επιπλέον ποσοστό 5% σε περίπτωση καταβολής του ΤΠΠ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και 10% σε περίπτωση καταβολής του ΤΠΠ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών.

 

β. Για τα χαρακτηριζόμενα «Παραδοσιακά Πλοία αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου τα ανωτέρω ποσά μειώνονται περαιτέρω κατά 25%.

 

γ. Το συνολικό ποσό του ετήσιου ΤΠΠ, προ των παραπάνω μειώσεων, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 17.000 €, για όλες τις κατηγορίες των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.

 

6. Υπόχρεος σε καταβολή του ΤΠΠ είναι ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται.

 

Για την καταβολή του ΤΠΠ ευθύνονται εις ολόκληρον ο κάτοχος ή χρήστης σύμφωνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το δελτίο κίνησης θαλαμηγού και σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή διαχειριστής. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος ή οι συνυπόχρεοι, κατά τα ανωτέρω, είναι αλλοδαποί δεν απαιτείται ΑΦΜ για την είσπραξη του ΤΠΠ.

 

7. α. Η καταβολή του ΤΠΠ γίνεται με την έκδοση σχετικής απόδειξης καταβολής, που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σκάφους και στην κατηγορία της εκάστοτε διάρκειάς του. Η πληρωμή του ΤΠΠ και η χορήγηση απόδειξης καταβολής διενεργείται στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Αν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής βρίσκεται ήδη στην ελληνική επικράτεια, το ΤΠΠ καταβάλλεται στη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο αυτό ελλιμενίζεται.

 

β. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία χώρας εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ., το ΤΠΠ καταβάλλεται και η απόδειξη καταβολής χορηγείται από την αρμόδια Τελωνιακή Αρχή, η οποία εκδίδει και το σχετικό Δελτίο Κίνησης.

 

γ. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου εντός της Ελληνικής επικράτειας στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές ή τις Τελωνειακές Αρχές, όσον αφορά τα πλοία του προηγουμένου εδαφίου διαπιστωθεί η μη καταβολή του ΤΠΠ, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του. Στην περίπτωση αυτή θα βεβαιώνεται πρόστιμο ίσο με το 100% του αναλογούντος ετήσιου ΤΠΠ. Για την επιβολή του εν λόγω προστίμου από τις Τελωνειακές Αρχές κατά το μέρος που η είσπραξη του ανατίθεται σε αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις και διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν. 2960/2001 για τις απλές τελωνειακές παραβάσεις.

 

δ. Στην περίπτωση των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των οποίων ο ιδιοκτήτης και χρήστης είναι αλλοδαπός δεν θα επιβάλλεται ΤΠΠ, αν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο είχαν αποδεδειγμένα παραμείνει στην Ελληνική επικράτεια συνολικά εννέα μήνες και είχαν καταβάλει το αναλογούν για το χρονικό αυτό διάστημα ΤΠΠ.

 

ε. Οι Λιμενικές Αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή ΤΠΠ, μόνο εφόσον προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του.

 

8. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα πρόσωπα στα οποία κατά περίπτωση βεβαιώνεται το ΤΠΠ, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής και απόδειξης της είσπραξής του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται για σκοπούς ελέγχου η έκδοση ειδικού σήματος ως αποδεικτικού στοιχείου νόμιμης καταβολής του ΤΠΠ και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση και διάθεση του.

 

β.Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται τα χρονικά διαστήματα καταβολής του ΤΠΠ, οι τιμές σχετικά με τα μήκη των πλοίων που υπόκεινται στο ΤΠΠ και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, καθώς επίσης τα ποσοστά μείωσης του ΤΠΠ λόγω προκαταβολής του ή παλαιότητας του πλοίου.

 

9. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

10. Η παράβαση για την μη καταβολή του ΤΠΠ παραγράφεται αν εντός τριετίας από την τέλεση ή τη διαπίστωσή της δεν κοινοποιηθεί στο υπόχρεο πρόσωπο η σχετική πράξη καταλογισμού.

 

11. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ή την υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται θέματα για την καταβολή του ΤΠΠ με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Άρθρο 13

 

Ναυταθλητικά σκάφη

 

1. Ναυταθλητικά σκάφη παντός τύπου, ιστιοφόρα ή κωπήλατα που ανήκουν στους αναγνωρισμένους ναυτικούς Ομίλους ή ναυτικά σωματεία ή σε μέλη τούτων καταχωρισμένα στα μητρώα αυτών και προοριζόμενα είτε για την προπόνηση των ναυταθλητών, είτε για την συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες και φέροντα την Ελληνική σημαία απαλλάσσονται της φορολογίας που επιβάλλεται σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής βάσει του ν.27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77) με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

2. Για το χαρακτηρισμό κάποιου σκάφους ως ναυταθλητικού, απαιτείται, έγγραφη βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομίλου, ή σωματείου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ότι χρησιμοποιείται για εξάσκηση μέλους και συμμετοχή σε ναυτικούς αγώνες, θεωρημένη από την οικεία Λιμενική Αρχή.

 

3. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως ναυταθλητικά και να εκναυλώνονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου

 

Άρθρο 14

 

Πλήρωμα ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

 

1. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, δεν υπόκεινται σε οργανική σύνθεση πληρώματος, τυχόν δε πρόσληψη ναυτικού ασφαλισμένου στο Ν.Α.Τ., δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση για συμπλήρωση οργανικής σύνθεσης, ή ασφάλιση στο ΝΑΤ άλλου ναυτικού πλην του προσληφθέντος.

 

2. Ο πλοιοκτήτης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής δικαιούται να απασχολεί βοηθητικό προσωπικό κατά τις ισχύουσες ασφαλιστικές διατάξεις περί οικιακού βοηθητικού προσωπικού του άρθρου 21 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 155), εφαρμοζόμενες αναλογικά.

 

Άρθρο 15

 

Χρηματοδοτική μίσθωση για επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 «(ΦΕΚ Α΄ 194) τροποποιείται ως εξής:

 

«Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη, καθώς και τα ιδιωτικά ή επαγγελματικά πλοία αναψυχής, όπως κάθε φορά αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, και εξαιρούνται λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, ενώ στην έννοια των ακινήτων πραγμάτων συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες με κτίσματα μετά του ποσοστού του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα σε σχέση με τη δομήσιμη επιφάνεια του γηπέδου και γενικά τα κτίσματα ή το συγκρότημα κτισμάτων μετά των λοιπών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα, σε συνάρτηση με το εμβαδόν του και τη συνολική δομήσιμη επιφάνεια που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο και επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.»

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι που διέπουν τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη νηολόγηση των πλοίων αυτών, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 16

 

Μέθοδος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών – Καταβολή ΦΠΑ

 

1. Η φορολογητέα αξία όλων ανεξαιρέτως των πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών του παρόντος νόμου, για τα οποία ανακύπτει για οποιαδήποτε αιτία η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, είτε λόγω εισαγωγής σε περίπτωση αμφισβήτησης της συναλλακτικής αξίας τους ή λόγω ενδοκοινοτικής απόκτησης καινούργιου ή μεταχειρισμένου πλοίου αναψυχής ή μικρού σκάφους είτε λόγω αγοράς τους στο εσωτερικό της χώρας ως καινούργια ή μεταχειρισμένα, διαμορφώνεται με βάση την αρχική τιμή πώλησης του εν λόγω πλοίου αναψυχής ή μικρού σκάφους στον πρώτο αγοραστή, κατόπιν της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης ή κατασκευής του.

 

 

 

2. Η προκύπτουσα κατά τα ανωτέρω αξία μειώνεται λόγω παλαιότητας ως εξής:

 

1ο έτος 20%

 

2ο έτος 15%

 

3ο έτος 10%

 

4ο έτος 10%

 

5ο έτος 5%

 

6ο έτος 5%

 

7ο έτος 5% με ανώτατο όριο έως το 15ο έτος 70%.

 

από το 15ο έτος έως το 20ο έτος 85%

 

από το 20ο έτος και άνω 90%

 

Οι παραπάνω μειώσεις της αξίας λόγω παλαιότητας θα υπολογίζονται ανά ημερολογιακό έτος από την ημεροχρονολογία έκδοσης του αρχικού τιμολογίου του ναυπηγείου ή της επιχείρησης η οποία κατασκεύασε το πλοίο αναψυχής ή το μικρό σκάφος αντίστοιχα, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν προκύπτει τέτοια ακριβής ημερομηνία από την 1η Ιουνίου του έτους ναυπήγησης ή κατασκευής του πλοίου αναψυχής ή του μικρού σκάφους, όπως αυτό θα προκύπτει από οποιοδήποτε σχετικό ναυτιλιακό έγγραφο ή έγγραφο εκδοθέν από το ναυπηγείο.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται κανένα αποδεικτικό ή παραστατικό, από το οποίο προκύπτει η αρχική αξία του πλοίου αναψυχής ή του μικρού σκάφους, η σχετική αρχική ή η τρέχουσα εμπορική αξία αυτού, θα καθορίζεται και αποδεικνύεται από έγγραφη σχετική εκτίμηση του ΝΕΕ, η οποία θα αποτελεί μη μαχητό τεκμήριο.

 

Λαμβάνονται επίσης υπόψη για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των παραπάνω πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών τυχόν σοβαρές και δαπανηρές ανακαινίσεις αυτών.

 

Σε περίπτωση παύσης της ισχύος της επαγγελματικής άδειας ενός πλοίου αναψυχής για οποιοδήποτε λόγο, για το οποίο θα ανακύψει υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ, ο φόρος αυτός, θα υπολογίζεται κατά την ημερομηνία, η οποία προσδιορίζεται από την σχετική διοικητική πράξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως ημέρα παύσης της ισχύος της επαγγελματικής άδειας του πλοίου αναψυχής.

 

Σε περίπτωση επίσης μη συμπλήρωσης του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης, τυχόν δασμοί και φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ), οι οποίοι αποφεύχθηκαν, κατόπιν της ημερομηνίας κατά την οποία έπαυσε να ισχύει η επαγγελματική άδεια και οι οποίοι προκύπτουν εκ της ατελούς προμήθειας υλικών, αντικειμένων και καυσίμων, θα καταβάλλονται με τις σχετικές προσαυξήσεις, υπολογιζόμενες από την ημερομηνία, η οποία προσδιορίζεται από την σχετική διοικητική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως ημέρα παύσης της ισχύος της επαγγελματικής άδειας του πλοίου αναψυχής.

 

Ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 17

 

Φορολογικές Διατάξεις

 

1. Οι απαλλαγές από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά Κοινοτικές και Εθνικές περί Φ.Π.Α. διατάξεις, ισχύουν και για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του παρόντος νόμου. Επίσης οι τελωνειακές διατάξεις, οι σχετικές με φορολογικές απαλλαγές και επιστροφές φόρων, που έχουν θεσπιστεί για τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του Ν. 2743/99, εφαρμόζονται και για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου.

 

2. Σχετικά με τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής για τα οποία έχει καταβληθεί νόμιμα ο αναλογών ΦΠΑ στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να έχει τύχει έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου, πριν αυτά λάβουν άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή κατά τη διάρκεια της ισχύος της, ο πλοιοκτήτης τους δεν υποχρεούται εκ νέου στην καταβολή ΦΠΑ, κατά τη λήξη ισχύος της επαγγελματικής άδειας του πλοίου.

 

3. Επιτρέπεται ο εφοδιασμός των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του παρόντος νόμου με καύσιμα απαλλαγμένα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και του δασμού των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προ του απόπλου του πλοίου προς το λιμένα παραλαβής των επιβατών και έναρξης του ναύλου ή αν επιστρέψει στο λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του, μετά την οριστική αποβίβαση των επιβατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4 παρ. 2γ του παρόντος νόμου.

 

Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του πλοίου υποχρεούται να προσκομίζει κατά τον εφοδιασμό του πλοίου με τα παραπάνω καύσιμα, πέραν των δικαιολογητικών που απαιτεί η Τελωνειακή Αρχή, αντίγραφο του σχετικού ναυλοσυμφώνου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος και χρόνος επιβίβασης των επιβατών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ναυλοσύμφωνο.

 

Για το λόγο αυτό ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης ή ο πλοιοκτήτης, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τον εφοδιασμό του πλοίου με τα παραπάνω καύσιμα, επικυρωμένα αντίγραφα κατάστασης επιβαινόντων, θεωρημένης από την αρμόδια λιμενική αρχή καθώς και του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α του πλοίου από το οποίο θα προκύπτει η διενέργεια του σχετικού ναύλου καθώς και η επιβίβαση των επιβατών αυτού.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου κατά περίπτωση, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 18

 

Κυρώσεις

 

1. Η εκναύλωση πλοίων αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και η ανακριβής δήλωση του εισπραττόμενου ναύλου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 

2. α) Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, πρόστιμο από […] μέχρι και […].

 

Σε περίπτωση παράβασης καθ` υποτροπή, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται και σε περίπτωση επόμενης της καθ’ υποτροπήν παράβασης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής και εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, μπορεί να προβαίνει στη διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο του άρθρου 6 του παρόντος.

 

β) Κατ’ εξαίρεση, στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 7, του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α και του άρθρου 11 επιβάλλεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από […] έως […].

 

Επίσης κατ’εξαίρεση, σε παράβαση της παραγράφου 7 του άρθρου 3, επιβάλλεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, στον πλοιοκτήτη καθώς και στον πλοίαρχο ή κυβερνήτη του πλοίου, πρόστιμο ίσο με την πενταπλάσια αξία του ναύλου για τον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.

 

Στην περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπήν των διατάξεων του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής και εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, μπορεί να προβαίνει σε διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο του άρθρου 6 του παρόντος.

 

γ) Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού μέσα σε πέντε (5) έτη από την τέλεση της προηγούμενης.

 

3. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων αρχίζει από τη σύνταξη βεβαίωσης της παράβασης από τη Λιμενική Αρχή που τη διαπίστωσε.

 

4. Πριν από την επιβολή του προστίμου οι παραβάτες καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επίδοση της κλήσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της κλήσης. Από την προθεσμία αυτή μπορούν εγγράφως να παραιτηθούν.

 

5. Από τη σύνταξη της παραπάνω βεβαίωσης και μέχρι την πληρωμή του προστίμου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ ή την απαλλαγή εκείνου κατά του οποίου βεβαιώθηκε η παράβαση, απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου αναψυχής, με εξαίρεση τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Η απαγόρευση απόπλου αίρεται αν κατατεθεί ισόποση προς το πρόστιμο που επιβλήθηκε εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Ο απόπλους μπορεί επίσης να επιτραπεί, χωρίς την καταβολή του προστίμου ή την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής τράπεζας, αν παρέχεται άλλη επαρκής ασφάλεια και είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη η άμεση προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης.

 

6. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου που προβλέπονται στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορούν να αυξομειώνονται τα όρια των προστίμων που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 

8. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της, και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα.

 

9. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 9 παρόντος νόμου, ο έλεγχος εφαρμογής των οποίων ανατίθεται στις Λιμενικές Αρχές, τιμωρούνται με τις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 187/1975 (Α’261), ανεξάρτητα από άλλες ποινικές ευθύνες.

 

Άρθρο 19

 

Γενικές Διατάξεις

 

1. Η σύμβαση σύστασης ναυτικής υποθήκης σε βάρος παντός πλοίου, είτε επαγγελματικού είτε ιδιωτικού και πλωτών ναυπηγημάτων, συντάσσεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4419/64.

 

2. Κάθε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής το οποίο εκτελεί ταξίδια αναψυχής με ολική ναύλωση καθώς και μικρό σκάφος μπορεί να εφοδιάζεται με άδεια ερασιτεχνικής αλιείας προκειμένου οι επιβάτες να επιδίδονται στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν εφοδιασθεί οι ίδιοι με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας, το ρόλο της οποίας υπέχει το ναυλοσύμφωνο.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται:

 

α. οι όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας,

 

β. τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με αίτηση για την απόδειξη της συνδρομής τους,

 

γ. οι ειδικές απαγορεύσεις, υποχρεώσεις και περιορισμοί άσκησης της δραστηριότητας,

 

δ. το ύψος των ποσών που θα καταβάλλονται και θα αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού,

 

ε. κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια και σχετικό θέμα.

 

3. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του ταξιδιού αναψυχής που διενεργείται από τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής οι επιβάτες δύνανται να πραγματοποιούν καταδύσεις ερασιτεχνικά στο πλαίσιο της αναψυχής τους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγείται ο σκοπός της εκτέλεσης ταξιδιού αναψυχής ή και περιήγησης όπως ορίζεται στην περίπτωση (α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 20

 

Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

 

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 εδ. ε και στ’ του άρθρου 27 του ν. 3182/2003 ορίζεται σε δώδεκα (12) αντί έξι (6) μήνες.

 

2. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) προστίθεται υποπερίπτωση οο΄ ως εξής: «με το άρθρο 37 του ν.3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α΄) για τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και τους μετόχους της».

 

3. Στο άρθρο 6 του Ν.2399/1996 όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση “v” ως εξής:

 

v. για κάθε επιβάτη που εκτελεί ημερήσια – μονοήμερη εκδρομή (αναχώρηση και επιστροφή το ίδιο βράδυ και με το ίδιο πλοίο) μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού ή προσεγγίζει απευθείας σε λιμένα του εξωτερικού, για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετήριου λιμένα.

 

4. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3622/2007 τροποποιείται ως εξής:

 

«2. Το τέλος χρήσεως λιμένα συνίσταται σε συνολικό ποσοστό 5% στην τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου και αναγράφεται στα εισιτήρια αναλυτικά ως 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα επιβίβασης και 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα αποβίβασης. Το ανωτέρω τέλος εισπράττεται και αποδίδεται με ευθύνη αυτών που τα εκδίδουν στο λογαριασμό του δικαιούχου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση και κατάσταση εμφαίνουσα τον αριθμό των εκδοθέντων εισιτηρίων ή ναύλων και το καταβλητέο χρηματικό ποσό.»

 

5. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 2743/1999, το άρθρο 11 του ν. 3182/2003, το άρθρο 37 του Ν. 3182/2003, το άρθρο 40 του ν. 3182/2003, η παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 3182/2003, τα άρθρα 12, 13 και η περ. δ’ παρ. 3 άρθρου 37 του π.δ. 242/1999, οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’), η περ. ιγ’ της παρ.4 του άρθρου 17του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’), καθώς και κάθε διάταξη στο μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 21

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Άδειες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις του Ν. 2743/1999 και είναι σε ισχύ μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, αντικαθίστανται από την εγγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο του άρθρου 6 του παρόντος νόμου σε διάστημα οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευσή του χωρίς να ερευνάται η εκπλήρωση της υποχρέωσης της συμπλήρωσης του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί. Το παράβολο που θα καταβάλλεται για την εγγραφή στο Μητρώο θα είναι, κατ’ εξαίρεση, αυτό της παραγράφου 2 του άρθρου 7.

 

2. Για την εγγραφή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στο Μητρώο, δε θα λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες ναύλωσης που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος η οποία θα χρησιμεύει ως αφετηρία για τον υπολογισμό του αριθμού των ελάχιστων ημερών ναύλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.

 

3. Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, εφαρμόζονται οι εκδοθείσες για τα ίδια θέματα, κατ΄ εξουσιοδότηση του προϊσχύσαντος νόμου μέχρι να εκδοθούν νέες με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του παρόντος.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

«Σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου – Απασχόληση Ναυτικών»

 

Άρθρο 22

 

Σύσταση

 

1. Συνιστάται ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου – Απασχόληση Ναυτικών» με το διακριτικό τίτλο «ΟΝΝΑ», το οποίο εδρεύει στον Πειραιά και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας» (ΓΕΝΕ) του αναγκαστικού νόμου 192/1936 (Α’ 438) και το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου» του ΠΔ της 1ης Μαρτίου 1927 (Α’ 32) συγχωνεύονται στο ΝΠΔΔ του προηγούμενου εδαφίου και καταργούνται. Τα παραρτήματα του Οίκου Ναύτου αποτελούν παραρτήματα του ΟΝΝΑ.

 

2. Με τον Οργανισμό του ΟΝΝΑ που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 5 μπορεί να ανακατανέμονται, να συγχωνεύονται, να τροποποιούνται και να καταργούνται υπηρεσίες και αρμοδιότητες των παραρτημάτων ή και τα ίδια τα παραρτήματα στο πλαίσιο των σκοπών του ΟΝΝΑ.

 

3. Οι Λιμενικές Αρχές που θεωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως παραρτήματα του ΓΕΝΕ συνεχίζουν και λειτουργούν ως παραρτήματα του ΟΝΝΑ.

 

Άρθρο 23

 

Σκοπός

 

Σκοπός του ΟΝΝΑ είναι α) η παροχή πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους με την καταβολή ειδικών επιδομάτων και ενισχύσεων συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος ανεργίας, β) η μέριμνα για την εύρεση εργασίας σε ναυτικούς, καθώς και η εισήγηση των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, στη ναυτική εργασία, γ) ο σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάδειξη και προώθηση της ναυτικής εργασίας καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, ανεξαρτήτως χρηματοδοτικής πηγής και δ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή για την εύρεση ναυτικής εργασίας και απασχόλησης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.

 

Άρθρο 24

 

Διοίκηση

 

1. Ο ΟΝΝΑ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) δύο εκπροσώπους των εφοπλιστών που υποδεικνύονται από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ), δ) δύο εκπροσώπους των ναυτικών που υποδεικνύονται από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) και ε) έναν ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος. Τα μέλη του Δ.Σ. εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές,

 

Τα μέλη του Δ.Σ. που προτείνονται από τους εφοπλιστές και τους ναυτικούς υποδεικνύονται εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας μπορεί να ορίσει ελεύθερα τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ.

 

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΟΝΝΑ, καθώς και ο αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος με τον αναπληρωτή του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ως Πρόεδρος του ΟΝΝΑ ορίζεται πρόσωπο με ειδικότερες γνώσεις και εμπειρία σε εργασιακά ζητήματα καθώς και σε ζητήματα διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η σχέση του

 

Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ως πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

 

3. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του, αυτή παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου.

 

4. Στον

 

Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΟΝΝΑ, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών του, τις

 

αρμοδιότητες του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων διοίκησής του, τη λειτουργία του Δ.Σ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 25

 

Πόροι

 

1. Έσοδα του ΟΝΝΑ αποτελούν οι θεσμοθετημένοι πόροι, οι εισφορές, τα ταμειακά υπόλοιπα, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, οι δωρεές και κάθε άλλο έσοδο, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού παροχών σε χρήμα του άρθρου 47 παρ.1.Α του ν.4075/2012 (Α’ 89), των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων, καθώς και οι πόροι που προέρχονται από τη διαχείριση ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ανεξαρτήτως πηγής.

 

Άρθρο 26

 

Μεταβίβαση περιουσίας – δικαιωμάτων

 

1. Το σύνολο των πόρων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων περιέρχεται στον ΟΝΝΑ, ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και ευρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ως καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων. Ομοίως, τα περιουσιακά στοιχεία, δωρεές και κληροδοτήματα των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων αποτελούν περιουσία του ΟΝΝΑ.

 

2. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους διενεργείται εντός προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΟΝΝΑ ή από ορκωτούς λογιστές μετά από ανάθεση με απόφαση του Δ.Σ. ΟΝΝΑ. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται η έκθεση απογραφής.

 

3. Διαγωνισμοί ή εκτελούμενα έργα που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις από Τεχνικά Δελτία ή ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν προκηρυχθεί από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα και είναι σε εξέλιξη, αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τον ΟΝΝΑ. Επίσης ο ΟΝΝΑ μπορεί να λειτουργεί ως δικαιούχος ή αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ανεξαρτήτως πηγής.

 

4. Εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον ΟΝΝΑ χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους.

 

5. Μέχρι την έγκριση της ενσωμάτωσης των εσόδων και δαπανών των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων στον προϋπολογισμό του ΟΝΝΑ, εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους. Ειδικότερα, οι δαπάνες, κατά το ανωτέρω διάστημα, για την αποζημίωση κατά τις κείμενες διατάξεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του ΔΣ ΟΝΝΑ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου.

 

Άρθρο 27

 

Μεταφορά Προσωπικού

 

Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδίκαια και με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΝΝΑ. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Προσωπικό του Λιμενικού Σώματος τοποθετείται στον ΟΝΝΑ με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μπορεί να καλύπτει θέσεις όλων των διοικητικών βαθμίδων.

 

Έως την ένταξή του στο υφιστάμενο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Ως προς τις πειθαρχικές διαδικασίες, το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

Άρθρο 28

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

Πιστοποιητικά, λογότυπα, σήματα ή άδειες που εκδίδονται, έχουν κατοχυρωθεί ή χρησιμοποιούνται από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν και ως προς τον ΟΝΝΑ.

 

Μέχρι την έναρξη ισχύος του διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 3, τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τη σύσταση και τη λειτουργία τους κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός των διατάξεων του άρθρου …

ΠΗΓΗ : Υστερόγραφα