Σε ποια σκάφη δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελείας

Σύμφωνα με το άρθρο 17, Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας, του ν. 3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε την 6η Μαΐου 2010 με ισχύ από την 3η Μαΐου 2010:

Δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής/ερασιτεχνικά ολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα (πολυεστερικά, φουσκωτά με γάστρα κλπ) καθώς και στα συμβατικά φουσκωτά με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα.

Φόρος πολυτελείας 10% επιβάλλεται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής/ερασιτεχνικά ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής, ολικού μήκους που υπερβαίνει τα 7,50 μέτρα. Επιβάλλεται επίσης και στα φουσκωτά σκάφη ανεξαρτήτως μήκους που έχουν βάρος που υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα.

Οι διατάξεις περί φόρου πολυτελείας έχουν εφαρμογή και στα μεταχειρισμένα σκάφη πάνω από 7,5 μέτρα, που εισάγονται από τρίτες χώρες ή παραδίδονται ενδοκοινοτικά.