Έκθεση Best Value

Στο περίπτερο μας στην έκθεση Best Value, που θα πραγματοποιηθεί στη μαρίνα του Λαυρίου από τις 10/4/2008 έως 13/10/2008, θα διεξαχθεί διαγωνισμός και θα κληρωθούν στους τυχερούς δύο μονοήμερες κρουαζιέρες με φουσκωτό και δύο συμμετοχές σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Τα δώρα της κλήρωσης είναι ευγενικές χορηγίες των «rent-a-rib» και της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας.

Σας περιμένουμε…

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΜΟΝΟΗΜΕΡΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

 •   H κλήρωση διοργανώνεται από την εταιρεία «ortsa.gr». Τα δώρα της κλήρωσης είναι δύο μονοήμερες κρουαζιέρες με φουσκωτό και δύο δωρεάν συμμετοχές σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών.
 •   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «ortsa.gr», «rent-a-rib», «Ε.Ν.Α.Κ.», και στις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως το δεύτερο βαθμό.
 •   Για τη συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών νικητών που θα κερδίσουν τα παραπάνω, απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Δελτίου Συμμετοχής με όλα τα στοιχεία που ζητούνται σε αυτό. Τα Δελτία συμμετοχής που θα διατίθενται στους συμμετέχοντες θα βρίσκονται στο περίπτερο της ortsa.gr, εγκατεστημένο σε διακεκριμένη θέση στο χώρο της Έκθεσης «Best Value» που θα λάβει χώρα από 10/04/2008 έως 13./04/2008 στο Λαύριο Αττικής, και θα συμπληρώνονται από τους συμμετέχοντες καθ΄όλη τη διάρκεια της ανωτέρω Έκθεσης. Με το πέρας της λειτουργίας της Έκθεσης παύει για τους συμμετέχοντες η συμπλήρωση άλλων Δελτίων Συμμετοχής.
 •   Η συμπλήρωση του Δελτίου Συμμετοχής συνεπάγεται αυτομάτως τη συμμετοχή στην κλήρωση και την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής, οι οποίοι θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας.
 •   Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Δικηγορικό γραφείο του Ευστάθιου Μαρδακιούπη την Τετάρτη 23/04/2008 και ώρα 19:00 μμ παρουσία του δικηγόρου Ευστάθιου Μαρδακιούπη. Η ανάδειξη του τυχερού κουπονιού θα γίνει δια της τυχαίας ανάσυρσης τεσσάρων Δελτίων Συμμετοχής.
 •   Σε περίπτωση που το Δελτίο Συμμετοχής που θα ανασυρθεί είναι άκυρο, ελλείψει συμπλήρωσης όλων των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων τότε θα επαναληφθεί η διαδικασία μέχρι την ανάσυρση εγκύρου δελτίου. Νικητής της κλήρωσης αναδεικνύεται αυτός του οποίου τα στοιχεία έχουν αναγραφεί πλήρως επί του ανασυρθησόμενου Δελτίου Συμμετοχής και κερδίζει ένα από τα προαναφερθέντα δώρα.
 •   Η εταιρεία «ortsa.gr» δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα η αναληθή αναγεγραμμένα επί του Δελτίου Συμμετοχής στοιχεία.
 •   Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή δια αλληλογραφίας ή email από την εταιρεία «ortsa.gr» κατά την κρίση της, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο νικηφόρο Δελτίο Συμμετοχής τους.
 •   Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην «ortsa.gr.» για την προβολή της κλήρωσης και των αποτελεσμάτων της, μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή διαδικτύου. Ιδιαίτερα η «ortsa.gr» δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιοδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο τα ονοματεπώνυμα των νικητών καθώς και ληφθησόμενες φωτογραφίες της ανακήρυξής τους και της παράδοσης σε αυτούς των δώρων, και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες ή φιλμ ή βίντεο σχετικά με τις απονομές των δώρων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτομάτως συνεπάγεται και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 •   Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν μέσω είτε έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου είτε μέσω διαδικτύου, κατά την κρίση της εταιρίας. Η «ortsa.gr» δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη εύρεση των νικητών, εφόσον καταβάλει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επικοινωνήσει μαζί τους με όλα τα προαναφερόμενα μέσα, βάσει των αναγραφομένων στοιχείων του συμμετέχοντος στο Δελτίο Συμμετοχής τους.
 •   Η παράδοση των δώρων θα γίνει στην έδρα των εταιρειών «Ε.Ν.Α.Κ.» και «rent-a-rib», κατόπιν συνεννόησης με αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας, οι δε νικητές υποχρεούνται να παραλάβουν αυτοπροσώπως τα δώρα τους, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.
 •   Σε περίπτωση που στο πρόσωπο των νικητών δεν συντρέχουν οι όροι συμμετοχής, ή αρνηθούν το δώρο, ή δεν εμφανισθούν εντός δεκαπέντε ημερών από την ειδοποίησή τους, για να παραλάβουν το δώρο τους, αποσβένεται το δικαίωμα τους να ζητήσουν το δώρο τους, το δώρο δεν αποδίδεται και η εταιρεία ortsa.gr έχει την διακριτική ευχέρεια διάθεσης του δώρου κατά την κρίση της με συνέχιση των κληρώσεων είτε με άλλο τρόπο.
 •   Το δώρο είναι προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβίβασης, συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
 •   Η «ortsa.gr» επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους και την ημερομηνία της κλήρωσης χωρίς προειδοποίηση, ή να ματαιώσει την κλήρωση. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν.
 •   Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210- 72.37.054.