Φόρος πολυτελείας

O ΣΕΚΑΠΛΑΣ ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινιστικές απαντήσεις επί διαφόρων ερωτημάτων για τον φόρο πολυτελείας..

Τα ερωτήματα είναι τα εξής και κάτω από αυτά, μονολεκτικά, η απάντηση που δόθηκε:

1o Ερώτημα

Ιδιώτης έχει αγοράσει ερασιτεχνικό (ιδιωτικό) σκάφος αναψυχής, ανεξαρτήτως ολικού μήκους σε χρόνο προγενέστερο της 04-ΜΑΡ-2010, ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 3833/2010, και προσκομίζει τα σχετικά παραστατικά αγοράς για να το εγγράψει στα Β.Ε.Μ.Σ. Οφείλεται φόρος πολυτελείας;

Απάντηση

Όχι.

2ο Ερώτημα

Κατασκευαστής σκαφών στην Ελλάδα πρόκειται να πωλήσει ερασιτεχνικό (ιδιωτικό) σκάφος αναψυχής, ολικού μήκους που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα και προσκομίζει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά προκειμένου να προσδιορισθεί και καταβληθεί ο φόρος πολυτελείας στην οικεία Τελωνειακή Αρχή, η οποία για να προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητάς της απαιτεί να προσκομισθούν και παραστατικά του κινητήρα. Είναι αυτό νόμιμο;

Απάντηση

Όχι.

3ο Ερώτημα

Επιχειρηματίας έχει προβεί σε εισαγωγή ερασιτεχνικού (ιδιωτικού) σκάφους αναψυχής ολικού μήκους που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα από Τρίτη Χώρα (μη Κ-Μ της Ε.Ε.) σε χρόνο προγενέστερο της 04-ΜΑΡ-2010, ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 3833/2010. Όταν πωλήσει το σκάφος αυτό, μετά την 04-ΜΑΡ-2010, οφείλεται φόρος πολυτελείας;

Απάντηση

Όχι.

4ο Ερώτημα

Επιχειρηματίας έχει ενδοκοινοτικώς αποκτήσει ερασιτεχνικό (ιδιωτικό) σκάφος αναψυχής από Κ-Μ της Ε.Ε. σε χρόνο προγενέστερο της 04-ΜΑΡ-2010, ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 3833/2010. Όταν πωλήσει το σκάφος αυτό, μετά την 04-ΜΑΡ-2010, οφείλεται φόρος πολυτελείας;

Απάντηση

Όχι.

5ο Ερώτημα

Στο οικείο βιβλίο των Λιμενικών Αρχών (Νηολόγιο ή Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών-Β.Ε.Μ.Σ.), είναι γραμμένο ένα ερασιτεχνικό (ιδιωτικό) σκάφος αναψυχής του οποίου μεταβιβάζεται η κυριότητα π.χ. λόγω πώλησης, αιτία θανάτου (εξ αδιαθέτου διαδοχή ή διαδοχή από διαθήκη), λόγω δωρεάς, λόγω γονικής παροχής κ.λπ. Οφείλεται φόρος πολυτελείας;

Απάντηση

Όχι.