Προσανατολισμός με πυξίδα στο σκάφος

Είναι γνωστό σε όλους όσοι ασχολούνται με το σκάφος αναψυχής και όχι μόνο, πως η βελόνα της πυξίδας δείχνει το μαγνητικό βορρά, που σπάνια συμπίπτει με τον αληθινό ή γεωγραφικό βορρά. Η διαφορά του αληθινού βορρά από τον πραγματικό, δηλαδή η γωνία, που σχηματίζεται από αυτούς, λέγεται μαγνητική απόκλιση. Η απόκλιση αυτή διαφέρει ανάλογα με το
σημείο της γης, στο οποίο βρισκόμαστε.

Στο σημείο Α του σχήματός μας, λέμε ότι η απόκλιση είναι δυτική ή αριστερή, ενώ στο σημείο Β είναι ανατολική ή δεξιά. Στο σημείο Γ η απόκλιση είναι μηδενική, γιατί τα δύο κέντρα τους βρίσκονται σε μια ευθεία. Το κέντρο του μαγνητικού βορρά μετατοπίζεται από χρόνο σε χρόνο και λόγω της ετήσιας αυτής μεταβολής, η μαγνητική απόκλιση δεν είναι πάντα ίδια.