Λήψη άδειας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η εισηγμένη εταιρία στο Χ.Α. « Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» ανακοινώνει ότι στην κατά 75,91 % θυγατρική της εταιρία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Σταύρο Κυριακούλη, χορηγήθηκε Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,232 MWp που θα κατασκευασθεί στη θέση «Αγία Παρασκευή», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μελιγαλά, του Νομού Μεσσηνίας.

Η εν λόγο άδεια χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε.» με την υπ? αριθμόν 1755/2010 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, διατυπωθείσας στα πλαίσια του Ν.3851/2010 και του Ν.3468/2006 και του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΦΕΚ Β? 448/03-04-2007).

Η άδεια ισχύει για 25 έτη με δυνατότητα παράτασης και η παραγόμενη ενέργεια θα διατίθεται αποκλειστικά στο Εθνικό Σύστημα μετά από σύμβαση που θα συνάψει ο παραγωγός με τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.