Ετήσιο τεκμήριο διαβίωσης για τα Σκάφη Αναψυχής.

Είστε συνταξιούχος πάνω από 65 ετών! Αγοράστε το σκάφος των ονείρων σας, αν μπορείτε βέβαια!

Θα έχετε 30% απαλλαγή φόρου!

1. Σκάφη ανοικτού  τύπου  (ταχύπλοα  ή  μη)

• Μέχρι 5 μέτρα 3.000 €

• Πάνω από 5 μέτρα 4.000 €

2. Σκάφη με χώρους  ενδιαίτησης

• Μέχρι 7 μέτρα 8.000 €

• Πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα 2.000 € ανά μέτρο

Ας δούμε τώρα τις μειώσεις  του τεκμηρίου διαβίωσης

Ακινησία

Το τεκμήριο ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους. Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

Παλαιότητα

Μείωση κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας και 30% μετά την παρέλευση 10ετίας από την πρώτη εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο βιβλίο Εγγραφής μικρών σκαφών ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους

Ηλικία

Οι  συνταξιούχοι  ιδιοκτήτες που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους απολαμβάνουν  μείωση κατά 30%.

Είδος σκάφους

Τα ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης κατά 50%. Το ίδιο ποσοστό 50% δικαιούνται τα πλοία αναψυχής που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από ξύλο στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ελληνική ναυτική παράδοση.

Μόνιμοι κάτοικοι  εξωτερικού.

Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού

Επαγγελματικά σκάφη

Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν επί όλων των λεπτομερειών των άρθρων 16 και 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), όπως σήμερα ισχύουν, θα πρέπει να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Συνδέσμου προκειμένου να τους αποσταλούν.

Όπως ήδη γνωρίζουμε  δεν επιβάλλεται  φόρος πολυτελείας (10%) στα σκάφη αναψυχής (πολυεστερικά, φουσκωτά με γάστρα κ.λπ.) με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα.

Πηγή : Σ.Ε.Κ.Α.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.