Μανούβρα στο λιμάνι με πολυεστερικό σκάφος

Η μανούβρα σε γεμάτα λιμάνια και με καιρό δεν είναι πάντα εύκολη ακόμα και για το μικρό σκάφος. Ας δούμε πως μπορούμε να κάνουμε μανούβρα τριών σημείων γυρίζοντας με την πλώρη ή την πρύμη στον καιρό.

Γυρίζοντας την πλώρη πάνω στον καιρό

Ελέγχουμε το χώρο, που θέλουμε να κάνουμε τη στροφή. Ελέγχουμε τη διεύθυνση του αέρα και γυρίζουμε όλο το τιμόνι προς τον άνεμο, στην περίπτωση του παραδείγματός μας όλο δεξιά, δίνοντας λίγες στροφές στη μηχανή (σχ. 1α). Μόλις το σκάφος στραφεί και η πλώρη του περάσει τη διεύθυνση του καιρού, με κλειδωμένο δεξιά το τιμόνι, κάνουμε κράτει (σχ.1β).

Στο κράτει, γυρίζουμε όλο το τιμόνι αντίθετα, στην περίπτωσή μας όλο αριστερά, και κάνουμε μία ανάποδα για να γυρίσουμε την πρύμη μας, ενώ με τη βοήθεια του αέρα γυρίζει και η πλώρη μας (σχ. 1γ). Κρατάμε για λίγο κλειδωμένο αριστερά το τιμόνι και τη μανέτα στο ανάποδα και στη συνέχεια κάνουμε κράτει. Το σκάφος εξακολουθεί να γυρίζει με την αδράνεια και τη βοήθεια του αέρα. Όταν έχουμε γυρίσει αρκετά, στρέφουμε το τιμόνι όλο δεξιά και κάνουμε πρόσω (σχ. 1δ). Αν έχουμε κάνει σωστά τη μανούβρα μας, θα πρέπει να έχουμε στραφεί 180 μοίρες από την αρχική μας θέση, χρησιμοποιώντας το πολύ 2-3 μήκη του σκάφους μας. Η στροφή μας μπορεί να γίνει πιο κλειστή αν εκμεταλλευτούμε αρκετά τη βοήθεια του αέρα, που γυρίζει την πλώρη μας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κλειδώνουμε το τιμόνι όσο παίρνει και να μην κάνουμε καμία κίνηση με τη μηχανή αν η προπέλα δεν “βλέπει” στο τέρμα του τιμονιού.

description

Γυρίζοντας την πρύμη πάνω στον καιρό

Αν είναι ανάγκη να γυρίσουμε το σκάφος σε έναν πολύ περιορισμένο χώρο υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατόν να γυρίσουμε την πλώρη στον καιρό. Στην περίπτωση αυτή γυρίζουμε την πρύμη μας. Με τον καιρό από την μπάντα γυρίζουμε όλο αριστερά το τιμόνι και κάνουμε μία πρόσω (σχ. 2α).

Με τη βοήθεια του τιμονιού αλλά κυρίως του αέρα, αφού το τιμόνι δεν ακούει καλά όταν δεν έχουμε δρόμο, το σκάφος ποδίζει (σχ. 2β). Αφού έχουμε πάρει μία κλίση, κάνουμε τιμόνι όλο δεξιά και βάζουμε τη μανέτα στο ανάποδα, για
να γυρίσουμε την πρύμη μας πάνω στον καιρό (σχ. 2γ). Αφού έχει φτάσει
η πρύμη μας σχεδόν πάνω στον καιρό και πριν τον ξεπεράσει, κάνουμε κράτει
(σχ. 2δ). Το σκάφος εξακολουθεί να στρέφεται με την αδράνεια, βοηθούμενο και από τον αέρα, που σπρώχνει την πλώρη μας. Μόλις η πλώρη ξεπεράσει τον καιρό, γυρίζουμε το τιμόνι όλο αριστερά και κάνοντας πρόσω (σχ. 2ε),
φεύγουμε ολοκληρώνοντας μία στροφή 180 μοιρών.

description